O nas

Stowarzyszenie „Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida” powstało 27 lutego 2010 roku. Grupowało miłośników literatury, filologów, autorów i – ogólnie – ludzi książki. Koncentrowało swoją działalność na organizowaniu i prowadzeniu wieczorów autorskich, publicznym czytaniu poezji, goszczeniu pisarzy w Wierchomli. Honorowym członkiem Towarzystwa została prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, wkrótce przewodnicząca Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN. Stowarzyszenie wydało cztery numery pisma „Południca” i dwie jednodniówki. W 2014 roku aktywność Towarzystwa zmalała.

W 2019 roku zaczęła się formować w Nowym Sączu aktywna naukowo grupa historyków średniego i młodego pokolenia. Zarząd Towarzystwa wystąpił wobec tych osób z propozycją przekształcenia istniejącego Stowarzyszenia w „Towarzystwo Historyczno-Literackie”. W trakcie wymiany myśli zgodnie uznano, że odnowione Towarzystwo pozostanie przy imieniu Norwida. Sąd Rejonowy w Krakowie potwierdził stosowne zmiany Statutu Towarzystwa.

Ożywia nas nadzieja, że osoby, tworzące szerokie środowisko humanistyczne Sądecczyzny, znajdą w poczynaniach Towarzystwa źródło satysfakcji. Zapraszamy do współpracy nie tylko historyków, literatów i literaturoznawców, ale też ludzi, reprezentujących różne dziedziny kultury i nauki.

Cel działania

Celami towarzystwa są: Stwarzanie warunków dla swobodnego rozwoju refleksji humanistycznej, przepływu myśli oraz wymiany doświadczeń, a w ten sposób kształtowanie życia umysłowego w Polsce i poza nią. Kształtowanie świadomości historycznej lokalnej i ponadlokalnej. Aktywność w zakresie nauk pomocniczych historii, historii sztuki, dziejów kultury. Pobudzanie wzajemnych kontaktów twórców literatury oraz innych uczestników życia literackiego. Wspieranie innych rodzajów twórczości oraz tradycji lokalnych – w powiązaniu ze sztuką słowa. Wspieranie czytelnictwa. Szeroko pojęta działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie, obejmującym powyżej wskazane cele, w szczególności na terenie sądecczyzny i regionów nieodległych lub zaprzyjaźnionych. Popularyzowanie dzieła Cypriana Norwida.