Sławomir Wróblewski

Sławomir Wróblewski jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Specjalizuje się w dziejach średniowiecznej Małopolski i historii lokalnej ziemi sądeckiej. Za pracę pt. „Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu” uhonorowany został w 2017 r. Nagrodą im. ks. prof. Bolesława Kumora oraz Nagrodą „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego.
Oprócz działalności badawczej i publicystycznej pracował – i nadal w pewnym zakresie pracuje – jako archiwista; przez kilka lat był pracownikiem Archiwum Narodowego w Krakowie. Aktualnie przede wszystkim – wbrew wielu przeciwnościom – stara się realizować swoje główne powołanie, jakim jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel historii, a jego głównym miejscem pracy jest obecnie Zespół Szkół Akademickich im. króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Ważniejsze publikacje naukowe (i popularnonaukowe):

 • Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu, Nowy Sącz 2006
 • Janina – średniowieczna siedziba rycerska w ziemi sądeckiej, „Rocznik Sądecki”, t. 38, 2010
 • Uposażenie ziemskie opactwa premonstratensów i szpitala pod wezwaniem Ducha Świętego w Nowym Sączu, w: Zeszyty sądecko-spiskie, red. M. Števik, t. 5, Stará Ľubovňa 2010
 • Staropolskie akta miasta Wieliczki w zasobie Archiwum Państwowego w Krakowie, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, nr 20 (1), 2012
 • Inwentarz dóbr wielickiego szpitala Św. Ducha z 1639 r., „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 18, 2012
 • Chebdowie herbu Stary Koń, dziedzice Tropia i Tęgoborzy. Z dziejów małopolskiej rodziny rycerskiej XIV – XVI stulecia, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 5 (10), 2014
 • Najdawniejsze osadnictwo rycerskie w ziemi sądeckiej, „Rocznik Sądecki”, t. 43, 2015
 • Panowie na Bobowej, starostowie w Grybowie. Z dziejów rodziny Bobowskich herbu Gryf w średniowieczu, „Rocznik Sądecki”, t. 44, 2016
 • 25 lat kolonii socjalnych w Chełmcu, „Rocznik Sądecki”, t. 44, 2016
 • Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu, Nowy Sącz 2016
 • Początki chrześcijaństwa w Sądecczyźnie w świetle dyskusji o chrystianizacji Małopolski w IX – X wieku, „Rocznik Sądecki”, t. 45, 2017
 • Początki chrześcijaństwa w Sądecczyźnie. Święty Andrzej Świerad i jego środowisko religijne, „Rocznik Sądecki”, t. 46, 2018
 • Korzenna i okolice w latach 1918 – 1990. Zarys historii gminy, w: J. Jelińska-Poręba, Wielcy bohaterowie w małej gminie, Korzenna 2018
 • Początki chrześcijaństwa w ziemi sądeckiej. Najdawniejsza sieć parafialna (do trzeciej ćwierci XIII wieku), „Rocznik Sądecki”, t. 47, 2019
 • Osadnicy niemieccy na ziemi sądeckiej, „Sądeczanin – Historia”, nr 1 [2], 2019
 • O Nawojowej w minionych stuleciach (do końca XVIII w.) i o jej dawnych właścicielach, „Sądeczanin – Historia”, nr 2 [3], 2019
 • Niemieckie pacyfikacje w Świniarsku i Trzycierzu, „Sądeczanin – Historia”, nr 3 [4], 2019
 • Okręg podoliniecki w XIII/XIV w. Dawna rubież ziemi sądeckiej i problem jej przejścia pod władzę węgierską, „Sądeczanin – Historia”, nr 4 [5], 2019
 • Elementarz historyczny Sądeczanina, Nowy Sącz 2020, wspólnie z J. Bulzakiem, Ł. Połomskim i S. Rękasem
 • System obronny Doliny Dunajca (i Popradu), „Sądeczanin – Historia”, nr 1 [6], 2020
 • Wydżga – rycerz i kasztelan (XIII w.), „Sądeczanin – Historia”, nr 1 [6], 2020
 • Niezłomny lekarz ze Słowikowej. Jan Fyda (1919-2017), „Sądeczanin – Historia”, nr 2 [7], 2020
 • Święty Świerad i jego uczniowie, „Sądeczanin – Historia”, nr 3 [8], 2020
 • Gmina Korzenna. Zarys dziejów, Korzenna 2020
 • Pani sądecka święta księżna Kinga, „Sądeczanin – Historia”, nr 4 [9], 2020
 • Szkoły ziemi sądeckiej w okresie przedrozbiorowym, „Sądeczanin – Historia”, nr 1 [10], 2021

Ostatnie publikacje: