Statut

Towarzystwo Historyczno-Literackie
im. Cypriana Norwida

 Rozdział I Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie „Towarzystwo Historyczno-Literackie im. Cypriana Norwida”, zwane w dalszej części niniejszego statutu „Towarzystwem”, jest posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, działającym w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 2.

 1. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
 2. W kontaktach zagranicznych Towarzystwo może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 3.

 1. Towarzystwo działa zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest Nowy Sącz.

§ 4.

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może także zatrudniać pracowników.
 2. Członkowie Towarzystwa, w tym członkowie jego władz, mogą być zatrudniani w Towarzystwie na podstawie stosunku pracy oraz stosunków cywilnoprawnych.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją.

§ 5.

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci oraz wyróżniających je znaków graficznych. Może ustanawiać odznaki i statuetki i przyznawać je osobom zasłużonym dla Towarzystwa.

§ 6.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Towarzystwa.

Rozdział II Cele i sposoby działania.

§ 7.

Celami Towarzystwa są:

 1. Stwarzanie warunków dla swobodnego rozwoju refleksji humanistycznej, przepływu myśli oraz wymiany doświadczeń, a w ten sposób kształtowanie życia umysłowego w Polsce i poza nią.
 2. Kształtowanie świadomości historycznej lokalnej i ponadlokalnej. Aktywność w zakresie nauk pomocniczych historii, historii sztuki, dziejów kultury.
 3. Pobudzanie wzajemnych kontaktów twórców literatury oraz innych uczestników życia literackiego. Wspieranie innych rodzajów twórczości oraz tradycji lokalnych – w powiązaniu ze sztuką słowa. Wspieranie czytelnictwa.
 4. Szeroko pojęta działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie, obejmującym powyżej wskazane cele, w szczególności na terenie Sądecczyzny i regionów nieodległych lub zaprzyjaźnionych.
 5. Popularyzowanie dzieła Cypriana Norwida.
 6. Gromadzenie środków finansowych na pokrycie wydatków umożliwiających działalność Towarzystwa przez:
  • składki członkowskie;
  • darowizny, zapisy;
  • dotacje;
  • wpływy z organizowanych imprez.

§ 8.

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć instytucjonalnych, a także współprowadzenie ich na podstawie pisemnych umów,
  • urządzanie odczytów publicznych, zebrań, sesji, wieczorów literackich i innych imprez naukowych i kulturalnych, jednorazowych oraz cyklicznych, a także ciągłych,
  • wydawanie czasopism oraz innych publikacji,
  • badania własne a także przedsięwzięcia edukacyjne, adresowane do wyodrębnionych grup socjalnych lub terytorialnych,
  • współpracę z innymi stowarzyszeniami, klubami oraz instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi lub ponadnarodowymi.

§ 9.

 1. Towarzystwo może – na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach – prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10.

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, oraz osoby prawne, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Członkami Towarzystwa mogą być także tłumacze, badacze i krzewiciele literatury i kultury polskiej, niebędący obywatelami krajów, należących do Unii Europejskiej.

§ 11.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy miłośnik sztuki słowa lub historii, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który otrzyma i przyjmie pisemną ofertę członkostwa ze strony Zarządu Towarzystwa oraz dokona wpłaty pierwszej składki rocznej.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje statutowe cele Towarzystwa i zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową oraz dokonała wpłaty zadeklarowanej kwoty. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w realizację jego statutowych celów.
 4. Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.
 5. Członkiem zwyczajnym i wspierającym zostaje się z dniem potwierdzenia członkostwa uchwałą Zarządu, jednak uchwała zyskuje moc obowiązującą po dokonaniu wpłaty, o której mowa odpowiednio wyżej w punktach 1. i 2.
 6. Członkiem honorowym zostaje się z dniem potwierdzenia członkostwa uchwałą Zarządu.

§ 13.

 1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 3. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez władze Towarzystwa,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
 5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu z Towarzystwa
 6. wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Walnego.
 7. Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest do:
 8. działania w miarę swych chęci i możliwości na rzecz realizacji celów Towarzystwa,
 9. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 10. regularnego opłacania składek.
 11. Członek wspierający:
 12. jest zapraszany na imprezy, organizowane przez Towarzystwo,
 13. ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Towarzystwa,
 14. powinien wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.
 15. Członek honorowy:
 16. jest zapraszany na imprezy, organizowane przez Towarzystwo,
 17. ma prawo brać udział w posiedzeniach statutowych władz na prawach członka zwyczajnego, z wyłączeniem prawa bycia wybranym do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
 18. jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 14.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 3. trwającego przez 3 lata nieopłacania składek,
 4. śmierci członka zwyczajnego lub honorowego,
 5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 6. wykluczenia z Towarzystwa lub pozbawienia tytułu członka honorowego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV Struktura Towarzystwa

§ 15. Rada Naukowa

 1. Rada Naukowa stanowi ciało, nakreślające dla władz Towarzystwa główne kierunki działań, a także opiniujące dla Zarządu celowość podejmowanych zamierzeń lub nowych kierunków aktywności Towarzystwa.
 2. Wyboru pierwszych członków Rady Naukowej dokonuje Zarząd spośród członków Towarzystwa.
 3. Kolejnych członków Rady Naukowej przyjmuje ona sama na wniosek Zarządu.
 4. Organizację pracy Rady Naukowej zapewnia Zarząd Towarzystwa; w jej zebraniach bierze udział co najmniej jeden przedstawiciel Zarządu.

§ 16. Wydziały Towarzystwa.

 1. Praca Towarzystwa odbywa się w wydziałach.
 2. Mogą też istnieć grupy zamiejscowe i zespoły robocze.
 3. Liczbę i rodzaj wydziałów i grup zamiejscowych określa Walne Zebranie Członków. Liczbę i rodzaj grup roboczych określa Zarząd.
 4. Wydziały mogą zbierać się osobno. Regulamin Wydziału określa tryb wyboru sekretarza naukowego Wydziału oraz sposoby procedowania.
 5. Punkt 4. odnosi się analogicznie do grup zamiejscowych i zespołów roboczych.
 6. W Zarządzie Towarzystwa powinni być reprezentowani przedstawiciele każdego z wydziałów.

Rozdział V Władze Towarzystwa.

Oddział 1. Postanowienia wspólne

§ 17.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 18.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Towarzystwa.
 2. Funkcja członka władz Towarzystwa może być zmieniona przed upływem 4 lat w wyniku uchwały WZC, w związku z koniecznością takiej zmiany, wynikającą z bieżących uwarunkowań; zmiana wymaga zatwierdzenia w KRS.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu (Komisji Rewizyjnej) w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany o osoby, które kandydowały w wyborach do władz Towarzystwa, według kolejności uzyskanych głosów.
 4. Jeśli nie było kandydatów, wspomnianych w p. 3, to Zarząd podejmuje uchwałę o dokooptowaniu członka Zarządu (Komisji Rewizyjnej) spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy wyrazili zgodę na wejście w skład Zarządu, a nie są członkami wspomnianych władz. Uchwała taka podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 5. Kooptacja członka Zarządu w liczbie 1-2 osób może też nastąpić, gdy Walne Zebranie Członków nie dokonało kompletnego wyboru Zarządu, a zarazem w drodze uchwały wyraziło zgodę na taką kooptację przez Zarząd.

§ 19.

Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić dla rozpatrzenia danej sprawy tryb głosowania tajnego lub podwyższyć wymaganą liczbę głosów dla podjęcia uchwały.

 Oddział 2. Walne Zebranie Członków

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały, jeśli bierze w nim udział co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych i honorowych łącznie.
 4. Członek Towarzystwa może pisemnie upoważnić innego członka Towarzystwa do głosowania w jego imieniu. Upoważnienie takie liczone jest jako obecność członka Towarzystwa podczas walnego zebrania członków.

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem jego zwołania.
 3. Powiadomienie następuje przez równoczesne wysłanie maili do członków. Nie przewiduje się obowiązku odrębnego powiadamiania członków, nie dysponujących w okresie powiadomienia dostępem do Internetu.
 4. Walne Zebranie Członków może odbywać się w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu, wskazanym przez Zarząd.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz. Do chwili podjęcia uchwały w sprawie wyboru Prezydium obradami kieruje przewodniczący Zarządu lub jego zastępca.
 6. Prezydium może uzupełnić porządek obrad Walnego Zebrania Członków.
 7. Protokół z Walnego Zebrania Członków rozsyłany jest drogą mailową do członków Towarzystwa. Tą samą drogą należy składać ewentualne wnioski o uzupełnienie protokołu. Wnioski takie będą rozpatrywane na najbliższym kolejnym posiedzeniu Zarządu.

§ 22.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku.

§ 23.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w jednym z poniższych przypadków:
 3. z własnej inicjatywy,
 4. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 5. na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania. Zwołanie następuje w trybie określonym w § 21 p. 2-3.
 7. Termin dziesięciodniowy dla powiadomienia członków nie obowiązuje w przypadkach wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków. 
 8. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego WZC powinien zawierać proponowany porządek obrad.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1.  określenie głównych kierunków działania Towarzystwa i jego struktury,
 2.  uchwalenie statutu i jego zmiana,
 3.  uchwalanie budżetu,
 4.  wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz jego przewodniczącego,
 5.  wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz jej przewodniczącego,
 6.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
 7.  ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek,
 8.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
 9.  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 10.  zatwierdzanie uchwał Zarządu o przynależności do innych organizacji,
 11.  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej   kompetencji pozostałych władz Towarzystwa,
 14. powoływanie pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Towarzystwa w umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach między tymi stronami (podobnie jak Komisja Rewizyjna).

Oddział 3. Zarząd

§ 25.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczącego.
 3. Wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza może powołać przewodniczący, za zgodą zainteresowanych.
 4. Przewodniczący lub – podczas jego nieobecności – wskazany przezeń jeden z wiceprzewodniczących kieruje pracami Zarządu. Określa zawczasu termin, miejsce i główne tematy kolejnych zebrań Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie równoczesnego kontaktu elektronicznego, jeśli biorący udział w zebraniu mogą się wzajem widzieć.
 6. W przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniu członka Zarządu może on przesłać drogą mailową swoją opinię w sprawie, która będzie dyskutowana podczas zebrania Zarządu. Opinia taka powinna być odnotowana w protokole posiedzenia Zarządu.
 7. Protokół z posiedzeń Zarządu, aprobowany przez przewodniczącego, powinien być rozesłany przez sekretarza Zarządu drogą elektroniczną do wszystkich członków Towarzystwa nie później niż w trzy dni po zebraniu Zarządu.
 8. Na wszystkie zebrania Zarządu zapraszani są z mocy Statutu niebiorący udziału w głosowaniach uchwał Zarządu członkowie Rady Naukowej Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, a przez przewodniczącego Zarządu – także inni członkowie Towarzystwa i osoby spoza Towarzystwa.

§ 26.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizowanie celów Towarzystwa w zakresie zgodnym z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,
 3. opracowanie projektu budżetu i przedłożenie go Walnemu Zebraniu Członków,
 4. realizowanie budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
 6. opracowywanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
 8. powoływanie zespołów roboczych oraz określanie ich zadań,
 9. zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,
 10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, zatwierdzanych następnie przez najbliższe Walne Zebranie Członków,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Towarzystwie,
 13. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 14. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,
 15. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 16. obowiązek powiadomienia członków Rady Naukowej oraz Komisji Rewizyjnej o każdym swoim posiedzeniu.

Oddział 4. Komisja Rewizyjna

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych, niebędących członkami Zarządu.
 3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

§ 28.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Towarzystwa w umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach między tymi stronami.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 29.

W przypadku określonym w § 28 p. 4 Walne Zebranie Członków zwołuje się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział VI Mienie i gospodarka finansowa.

§ 30.

Mienie Towarzystwa stanowi ogół aktywów majątkowych, uzyskanych przez Towarzystwo w toku jego działalności statutowej.

§ 31.

 1. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności:
 2. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa,
 4. dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
 5. dochody z działalności gospodarczej,
 6. pozostałe wpływy z działalności statutowej.
 7. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 8. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przystąpieniu do Towarzystwa.
 9. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 32.

 1. Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik.
 2. Pozostałe oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składać mogą samodzielnie przewodniczący lub sekretarz Zarządu.
 3. W umowach pomiędzy Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą WZC.

Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 33.

 1. Uchwalanie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych plus 1. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu władzy rejestracyjnej.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII Przepisy przejściowe.

§ 34.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany nazwy Towarzystwa do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.